นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์เทคโนโลยี ทางการศึกษา สำนักงาน กศน.

Privacy policy of ETV

วันที่ 1 มกราคม 2564

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ Educational Television, Ministry of Education (ETV) ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยี ทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ ETV. ดังนี้
  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ ETV ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่ (Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือ หมายเลข โทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
  2. ในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิก (Sign Up) เพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ETV จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) วุฒิการศึกษา (Educational) และที่อยู่ (Address)
  3. เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ ETV จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของท่าน ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ที่เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม (Access Times) และเว็บไซต์ที่ท่านอ้างอิงเพื่อเข้าสู่บริการของ ETV (Referring Website Addresses)
  4. ETV ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ ETV ไม่รับรองข้อความ หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์อื่นนอกเหนือการดูแลของ ETV และไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดำเนินการใด ๆ ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังที่เว็บไซต์ดังกล่าวประกาศไว้
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ETV จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการ หรือ กิจกรรมของ ETV เท่านั้น
  2. ETV ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ETV ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ ETV ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ ETV เป็นต้น ETV จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรม หรือ กิจการของ ETV
การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ETV จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัย นอกจากนี้เว็บไซต์ของ ETV ใช้ช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสลับในการรับส่งข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เช่น การใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เป็นต้น
การใช้คุกกี้ (Cookies)
เว็บไซต์ของ ETV มีการใช้งาน “คุกกี้” โดยจะส่งไปติดตั้งในโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web Browser) ของท่านโดยอัตโนมัติ คุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์ ETV สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือ จนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบคุกกี้หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ นั้น ทำงานอีกต่อไป
การใช้งานคุกกี้จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์ของ ETV มากขึ้น เพราะ คุกกี้จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ ETV จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของ ETV เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ ETV ต่อไป
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ETV อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ ให้บริการ ดังนั้น ETV จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ ETV
การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ ETV
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ETV ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ ETV ต่อไป โดยท่าน สามารถติดต่อกับ ETV. ตามที่อยู่ ที่ปรากฏข้างล่างนี้
ศูนย์เทคโนโลยี ทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้ง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2354 5730-40 ต่อ 414-415 โทรสาร. 0 2354 5741 อีเมล. etv_cet@hotmail.com