User Name :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
  มติชนออนไลน์
 
สถิติผู้เข้าชม 100000 คนการรับชมรายการ

จากการออกอากาศโดยส่งสัญญาณในระบบบีบอัดสัญญาณ ขึ้นสู่ ดาวเทียม และ   ส่งสัญญาณกลับ มายังจุดบริการโดยไม่ต้อง ผ่านสถานีทวนสัญญาณภาคพื้นดินนั้น ในการรับชมรายการ  โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางสถานี ETV ผู้รับชมรายการ จึงต้องติดตั้งชุดอุปกรณ์รับสัญญาณในจุดที่ต้องการ รับชม ดังต่อไปนี้


จานรับสัญญาณดาวเทียม (Dish)

สำหรับย่านความถี่ KU-Band ระบบ Dstv ขนาดกว้าง 60 – 80 เซนติเมตร   ซึ่งประกอบด้วยตัวจานกรวยรับสัญญาณ (Feedhorn)  และอุปกรณ์ขยายสัญญาณที่มีการรบกวนต่ำ
(Low Noise Block Down Converter)


ชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือ IRD

(Integrated Receiver Decoder) พร้อม Smart Card และ CA – Module  เพื่อแปลงสัญญาณในการรับชมรายการ  เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับเครื่องรับโทรทัศน์แล้ว  ผู้ชมสามารถปรับช่องสัญญาณเพื่อรับชมรายการของ  ETV  โดยไม่เสียค่าสมาชิก  เนื่องจาก ETV เป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ปัจจุบัน


การออกอากาศ ETV

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2537 ปัจจุบันดำเนินการออกอากาศทุกวัน  วันละ 18 ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น.  กลุ่มเป้าหมายของสถานี ETV  ได้แก่  เด็ก เยาวชน และครอบครัว  นักเรียนตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน  นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประชาชนทั่วไป   สถานี ETV จัดออกอากาศจากอาคาร  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ทำการเชื่อมสัญญาณการออกอากาศไปยังสถานีดาวเทียมไทยคม  ถนนรัตนาธิเบศร์  จังหวัดนนทบุรี  และะเชื่อมสัญญาณ  การออกอากาศอีกครั้ง  ไปยังสถานีดาวเทียมไทยคม  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  แล้วทำการ   บีบอัดสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียมและส่งสัญญาณกลับลงมายังสถานศึกษา  ศูนย์การเรียน  เครือข่ายต่าง ๆ และบ้านผู้รับชมที่มีชุดรับอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม  ระบบดิจิตอล หรือ  Dstvการจัดการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา 
ได้กำหนดแผนการออกอากาศเป็น 4 ช่วง ดังนี้

 
 

ช่วงที่ 1 (เปิดภาคเรียนที่ 1) เดือนพฤษภาคม – กันยายน
ออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน
รายการเสริมการศึกษานอกโรงเรียน รายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว  และรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สำหรับภาคเรียนที่ 1


ช่วงที่ 2  (ปิดภาคเรียนที่ 1) เดือนกันยายน  - พฤศจิกายน 

ออกอากาศรายการเสริมความรู้ช่วงปิดภาคเรียน รายการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  รายการโทรทัศน์เพื่อเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว  และรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ช่วงที่ 3 (เปิดภาคเรียนที่ 2) เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

ออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน
รายการเสริมการศึกษานอกโรงเรียน รายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว  และรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  สำหรับภาคเรียนที่ 2

ช่วงที่ 4 (ปิดภาคเรียนที่ 2) เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

ออกอากาศรายการเสริมความรู้ช่วงปิดภาคเรียนรายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  รายการโทรทัศน์เพื่อเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว  และรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

ปัจจุบันสามารถรับชมรายการ  ETV  ได้  4  ช่องทาง  ดังนี้

1. มีชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมระบบ จานรับสัญญาณ  และ รับสัญญาณได้ที่ช่อง 96
2. รับชมผ่านทาง Internet ที่ http://www.etvthai.tv/
3. ผู้รับชมรายการที่เป็นสมาชิกของ True Visions ช่อง 96
4. ผู้รับชมรายการที่เป็นสมาชิกของเคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

การบริการจาก ETV

ต้องการเอกสารคู่มือรับชม / ผังตารางออกอากาศ ETV  เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ติดต่อได้ที่
ส่วนรายการและออกอากาศทางโทรทัศน์    ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา    ถ. ศรีอยุธยา    เขตราชเทวี  กรุงเทพ ฯ 10400 โทร. 0-2354-5730-40  ต่อ 414 หรือ 415  โทรสาร 0-23545741
E-mail Address :  etv_cet@hotmail.com
สนใจรายการของ  ETV  ติดต่อขอรับบริการสำเนาได้ที่  ส่วนจัดการทรัพยากร  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
โทร. 0-2354-5730-40  ต่อ 114 หรือ 115


ข้อมูลจำเพาะ
 
ชื่อสถานี : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
EDUCATIONAL TELEVISION STATION  MINISTRY OF EDUCATION ( ETV )
ออกอากาศ : ทุกวัน วันละ 18 ชั่วโมง ( 06.00 น. - 24.00 น.)
ออกอากาศระบบ : ผ่านดาวเทียม ระบบ Digital
สัญญาณดาวเทียม : ช่อง 96
ความถี่ Down Link : 12666 MHz
ขนาดจาน : 60-80 เซ็นติเมตร.
ดาวเทียมไทยคม : 5
 
.

.

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ :
นางรัชดา  คลี่สุนทร
หัวหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ :
นางจารุพร  พุทธวิริยากร

. หัวหน้าส่วนบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ :
นางรักขณา    ตัณฑวุฑโฒ
.

หัวหน้าส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย :
นางเยาวพันธุ์       โสภณพละกุล

. หัวหน้าส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร :
นายประพันธ์  หงษ์จินดา
. หัวหน้าศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา (รังสิต) :
นายวินิจ   กัลยาณพงศ์
. หัวหน้าส่วนข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา :
นายวิศิษฐ์     เจียรณัย
.

หัวหน้าส่วนเทคนิคโทรทัศน์
นายปัญญา     ทศนุต

. หัวหน้าส่วนวิศวกรรม
นายภัทรพล     คำสุวรรณ์
. ์ที่ปรึกษา
นายเฉลียว     อยู่สีมารักษ์
นายอภิชาติ     จีระวุฒิ
นางวรรณวิไล   วรวิกโฆษิต

ผู้ดูแลระบบ
นายนุกูล         สุวรรณศิลป์

.

 

 

คณะผู้ดูแล Web site
นางรักขณา      ตัณฑวุฑโฒ
นางสาวชัญญา ลาภประเสริฐ
นางลัดดา        อิ่มสอาด
นางสาวชนาพร  พันธ์สมจิตร
นายประเสริฐ  พุ่มดอกไม้
นายผูกพันธ์  วิมานะ

 
สถานที่ตั้ง
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-26449306, 0-23545730-40 ต่อ 414,415 โทรสาร 0-23545741
Email ETV : etv_cet@hotmail.com