อาจารย์ผู้สอน : คมสันต์ อุ่นเจริญ

วิชา : ภาษาไทย N-NET ม.ปลาย

หัวข้อการสอน : ภาษาไทย N-NET 2