33159196

ยุทธศาสตร์ชาติกับกศน.

        เอกสารวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติกับกศน.
นโยบายและจุดเน้น กศน.ปี 62
        เอกสารนโยบายและจุดเน้น กศน. ปี 62
การศึกษา 5.0 : ภาพอนาคตของสังคมญี่ปุ่น
        ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรไปสู่สังคมมีเป้าหมายในการพัฒนาคน 3 ข้อ

ท้องฟ้าจำลองเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ

        ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพจัดบรรยายพิเศษในวันที่ 11 ต.ค. 61
จอแก้ว เดือน ส.ค. 2561
        จอแก้ว ฉบับเดือน ส.ค. 2561
12345...