38730650การรับชมรายการ

จากการออกอากาศโดยส่งสัญญาณในระบบบีบอัดสัญญาณ ขึ้นสู่ ดาวเทียม และ   ส่งสัญญาณกลับ มายังจุดบริการโดยไม่ต้อง ผ่านสถานีทวนสัญญาณภาคพื้นดินนั้น ในการรับชมรายการ  โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางสถานี ETV ผู้รับชมรายการ จึงต้องติดตั้งชุดอุปกรณ์รับสัญญาณในจุดที่ต้องการ รับชม ดังต่อไปนี้


จานรับสัญญาณดาวเทียม (Dish)

สำหรับย่านความถี่ KU-Band ระบบ Dstv ขนาดกว้าง 60 – 80 เซนติเมตร   ซึ่งประกอบด้วยตัวจานกรวยรับสัญญาณ (Feedhorn)  และอุปกรณ์ขยายสัญญาณที่มีการรบกวนต่ำ
(Low Noise Block Down Converter)


ชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือ IRD

(Integrated Receiver Decoder) พร้อม Smart Card และ CA – Module  เพื่อแปลงสัญญาณในการรับชมรายการ  เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับเครื่องรับโทรทัศน์แล้ว  ผู้ชมสามารถปรับช่องสัญญาณเพื่อรับชมรายการของ  ETV  โดยไม่เสียค่าสมาชิก  เนื่องจาก ETV เป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ปัจจุบัน

 
การออกอากาศ ETV

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2537 ปัจจุบันดำเนินการออกอากาศทุกวัน  วันละ 18 ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น.  กลุ่มเป้าหมายของสถานี ETV  ได้แก่  เด็ก เยาวชน และครอบครัว  นักเรียนตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน  นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประชาชนทั่วไป   สถานี ETV จัดออกอากาศจากอาคาร  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ทำการเชื่อมสัญญาณการออกอากาศไปยังสถานีดาวเทียมไทยคม  ถนนรัตนาธิเบศร์  จังหวัดนนทบุรี  และะเชื่อมสัญญาณ  การออกอากาศอีกครั้ง  ไปยังสถานีดาวเทียมไทยคม  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  แล้วทำการ   บีบอัดสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียมและส่งสัญญาณกลับลงมายังสถานศึกษา  ศูนย์การเรียน  เครือข่ายต่าง ๆ และบ้านผู้รับชมที่มีชุดรับอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม  ระบบดิจิตอล หรือ  Dstv การจัดการออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา  ได้กำหนดผังการออกอากาศเป็น แบบครึ่งปี 
 

โดยผังครึ่งปีแรกจะเริ่มออกอากาศ เดือน ก.ค. - ธ.ค. และผังครึ่งปีหลังจะออกอากาศ ในเดือน ม.ค. - มิ.ย. ของปีถัดไป
ออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน รายการเสริมการศึกษานอกโรงเรียน รายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว  และรายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
 
 

 

 

ปัจจุบันสามารถรับชมรายการ  ETV  ได้  6  ช่องทาง  ดังนี้

1. มีชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมระบบ Ku-Band 
      - GMMZ ช่อง 185 (กล่อง HD)
      - GOOD TV ช่อง 185
      - Sunbox ช่อง 117
      - PSI รุ่น OK ช่อง 110 
      - DTV-HD1, D-Touch, KE10, White Box, D-Khom, D-khom Plus ช่อง 185
2. รับชมผ่านทาง Internet ที่
http://www.etvthai.tv/
3. รับชมผ่านมือถือ ระบบสมาร์ทโฟน ที่ http://www.etvthai.tv 
4. รับชมผ่านระบบ IPTV (Internet Protocal Television)
  3BBIPTV ช่อง 99 TOTiptv ช่อง 551                    
5. ผู้รับชมรายการที่เป็นสมาชิกของ True Visions ช่อง 180 และ371
6. ผู้รับชมรายการที่เป็นสมาชิกของเคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ
 

 

 

การบริการจาก ETV

ต้องการเอกสารคู่มือรับชม / ผังตารางออกอากาศ ETV  เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ติดต่อได้ที่
ส่วนบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  ถ. ศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพ ฯ 10400 โทร. 0-2354-5730-40  ต่อ 414 หรือ 415  โทรสาร 0-23545741
E-mail Address :  etv_cet@hotmail.com
สนใจรายการของ  ETV  ติดต่อขอรับบริการสำเนาได้ที่  ส่วนจัดการทรัพยากร  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
โทร. 0-2354-5730-40  ต่อ 114 หรือ 115


ข้อมูลจำเพาะ
 
 
ชื่อสถานี : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
EDUCATIONAL TELEVISION  MINISTRY OF EDUCATION ( ETV )
ออกอากาศ : ทุกวัน วันละ 18 ชั่วโมง ( 06.00 น. - 24.00 น.)
ออกอากาศระบบ : ผ่านดาวเทียม ระบบ Digital
สัญญาณดาวเทียม : Smart  : 64
Dtv      : 46
ความถี่ Down Link :
12687 MHz
ขนาดจาน : 60-80 เซ็นติเมตร.
ดาวเทียมไทยคม :
5
   
   
.


.

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ :
นายกษิพัฒ ภูลังกา

หัวหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ :
นางอมรรัตน์ กองสุทธิ์ใจ

. หัวหน้าส่วนบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ :
นางสาวนิชานันท์  รชตาภิรดี
.

หัวหน้าส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย :
นายธนพัชร์ ขุนเทพ

. หัวหน้าส่วนรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามหลักสูตร :
นางอมรรัตน์ กองสุทธิ์ใจ
. หัวหน้าศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา (รังสิต) :
นายกิตติพงษ์  เปี่ยมปฏิภาณ
. หัวหน้าส่วนข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา :
นายวิศิษฐ์     เจียรณัย
.

หัวหน้าส่วนเทคนิคโทรทัศน์
นายปัญญา     ทศนุต

   
. ที่ปรึกษา
นายวรัท พฤกษาทวีกุล
 

ผู้ดูแลระบบ
นายนุกูล      สุวรรณศิลป์

.

 

 

ผู้ดูแล Web site
นายสราวุธ      กองสุทธิ์ใจ
นางวราทิพย์  ไตรรัตนวนิช
นางสาวชนาพร  พันธ์สมจิตร
นายประเสริฐ  พุ่มดอกไม้

 
สถานที่ตั้ง
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-26449306, 0-23545730-40 ต่อ 414,415 โทรสาร 0-26449306
Email ETV :
etv_cet@hotmail.com