38731117

ภารกิจ
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ETV) ดำเนินการออกอากาศ รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ใน 5 ลักษณะ ดังนี้
 
1. รายการโทรทัศน์เพื่อเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
เป็นรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เสริมพลังสมองให้แก่เด็กและเยาวชน  สร้างครอบครัวไทยให้เข้มแข็ง และพร้อมจะก้าวไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะได้อย่างยั่งยืน 
 
2. รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน
เป็นรายการที่มีเนื้อหาความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน และรายการเสริมความรู้ให้กับนักเรียน ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นสื่อเสริมสำหรับโรงเรียนในรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอนหรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาซับซ้อนหรือยากต่อการทำความเข้าใจ

3.

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
เป็นรายการที่จัดเสริมการศึกษานอกโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นเนื้อหาวิชาที่ยาก
ต่อการทำความเข้าใจซึ่งจะคัดเลือกเนื้อหาที่ยาก
มานำเสนอในรายการโทรทัศน์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น


4. รายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นรายการที่จัด/ผลิตขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  เช่น ครู ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
 

5. รายการโทรทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อให้ข่าวสารข้อมูลความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป