38731203
หวังดึงมหา'ลัย ปรับหลักสูตรป.ตรีอาชีวะ
        ชี้ เพิ่มความเข้มข้นและศักยภาพการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
รร.มีอำนาจประเมินเด็กจบการศึกษา
        การประเมินผลแนวใหม่ ควรให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน
เข็นการอ่านเด็กไทยสู้ศึกพิซา2022
        เตรียมเคี่ยวเด็กไทยรักการอ่านแบบคิดวิเคราะห์เป็น พร้อมพัฒนาครู
สอศ.ปิดสาขาไม่มีเด็กเรียนรื้อหลักสูตรล้าสมัย
         มอบประธานอศจ.ปรับบทบาทวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดสร้างความโดดเด่น
กศน.พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก
        เปิดแนวทางเพิ่มโอกาส-ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ผู้พิการ
12345...