บทความ

นศ.มวล.เจ๋งคว้ารางวัลสารคดีข่าวดีเด่น


          สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  โดยมี สำนักงาน กสทช. และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เจ้าภาพร่วมในการจัดงานประกาศผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทวิทยุกระจายเสียงและสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์  อันจะเป็นช่องทางในการพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 48  เรื่อง ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์  จำนวน 37 เรื่อง จาก 10  สถาบันการศึกษา และประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จำนวน 11  เรื่อง จาก 3 สถาบันการศึกษา

          ซึ่งผลปรากฏว่า ผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ชั้นปีที่ 3 เรื่อง ถนนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ซอยตาเอียด) ผลกระทบและการปรับตัวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของธุรกิจต่างๆ ภายในซอย  สามารถคว้ารางวัลสารคดีเชิงข่าว ประเภทข่าวทั่วไป ดีเด่น ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลพร้อมและเกียรติบัตร สมาชิกภายในทีม ประกอบด้วย นายกอบบุญ บูรโชควิวัฒน์, นางสาวศุภกานต์ อุ่นเมือง และนายรณกฤต อึ่งบำเหน็จ โดยมี อาจารย์วรรณรัตน์ นาที อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์เป็นที่อาจารย์ปรึกษา

          ทั้งนี้ในการประกวดดังกล่าว ยังมีทีมมันปู นักศึกษานิเทศศาสตร์ จาก มวล.เจ้าของผลงานเรื่อง : ขุมทรัพย์แห่งท้องทะเล เรื่องราวเกี่ยวกับการก่อตั้งธนาคารปูม้า ในพื้นที่ชุมชนอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางทะเล ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันก่อตั้งธนาคารปู เพื่อให้ชาวบ้านนำแม่ปูไข่นอกกระดอง มาขยายพันธุ์จำนวนปูม้าให้กลับคืนสู่ท้องทะเล สมาชิกภายในทีม คือ นางสาวกมลรัตน์ เสนาสวัสดิ์ นายเจษฎากร วาหะรักษ์ นางสาวธิดารัตน์ กลั่นสุรินทร์ นางสาวเปมิกา ชุมขำ มี อาจารย์วรรณรัตน์ นาที เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล และจำนวนเงินรางวัล 10,000 บาท

          นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้แก่ 1) ทีม 25สตางค์ เจ้าของเรื่อง : โอสถแห่งพงไพรสมาชิกภายในทีมประกอบด้วย นายกานต์ สิทธิรักษ์ นางสาวจิรายุ มากุล นางสาวศุภกานต์ อุ่นเมือง นางสาวณัฐธยาน์ พละบุญ และ 2) ทีม : Save world save life เรื่อง : เอื้องสายไหมเชื่อมสุขสู่ป่าใหญ่ สมาชิก นายกอบบุญ บูรโชควิวัฒน์  นายตราภูมิ เสือคำ นางสาวพิชญ์นรี มนจริง นางสาวรัชนีกร ไตรรัตน์ นางสาววริศรา เลขาทิพย์ ได้รับเกียรติบัตร...

...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved