เชิญรับชม ผลงานและสื่อองค์ความรู้ของศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ผ่านทาง YouTube ช่อง Moral Channel
รายการแนะนำ

สพป.กระบี่ ติวเข้มส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า


ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กระบี่ เปิดเผยว่า ตนได้เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรู้และร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองแนวพระราชดำริในการปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ที่พระองค์ท่านทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง และส่งเสริม สนับสนุนให้มีการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งมีเป้าหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัด ตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุด และใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในยุคโลกไร้พรมแดน รวมถึงโรงเรียนในสังกัดสามารถขับเคลื่อนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนตามบริบทของโรงเรียน ผู้เข้าอบรมเป็นครูจากโรงเรียนแกนนำทั้ง 19 เครือข่าย ๆ ละ 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งหมด 38 คน ได้รับเกียรติจาก นางดวงตา แต่งเกลี้ยง ข้าราชการบำนาญ อดีตครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียน มาถ่ายทอดประสบการณ์ และชี้แนะแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้... ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved