รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 24 เมษายน 2564 พบกับ วิชาภาษาไทย โดย อ.วรธน อนันตวงษ์
ข่าวการศึกษา

ลุยปัดฝุ่นงานวิจัยขึ้นหิ้ง


               ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า  ขณะนี้ตนวางแผนขับเคลื่อนงานสภาการศึกษา ไว้ 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1.งานด้านกฎหมาย เพราะจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานสภาการศึกษาคือการจัดเรื่องกฎหมายการศึกษา และนโยบายการศึกษาด้านต่างๆ เช่น ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.. ซึ่งในร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะมีกฎหมายลูกออกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาออกมารวม 21 ฉบับ โดยตนกำลังดูรายละเอียดต่างๆ เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานภายในของสกศ.ไปจัดทำบลูปรินท์ หรือพิมพ์เขียวว่ามีอะไร้บ้างที่จะต้องแก้ไข ปลดล็อกให้การขับเคลื่อนการศึกษาไม่มีอุปสรรค 2.ด้านปฎิรูปการศึกษา จะนำประเด็น 7 ข้อจากคณะกรรมการปฎิรูปการศึกษา (กอปศ.) เดิม และคณะกรรมการปฎิรูปการศึกษา ชุดใหม่ ที่มีรศ.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน ซึ่งมีอยู่ 6 ประเด็นหลักในการปฎิรูปการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการทั้งสองชุดมีนโยบายปฎิรูปที่สอดคล้องกัน โดยตนจะนำเสนอนโยบายปฎิรูปการศึกษาจากคณะกรรมการทั้งสองชุดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภาการศึกษา
           
          เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวต่อไปว่า ส่วน 3.ด้านการวิจัย โดยเห็นว่าสกศ.มีงานวิจัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่งานวิจัยเหล่านี้อยู่บนหิ้งไม่ได้นำมาสู่การปฎิบัติจริง ซึ่งตนจะนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยเรื่องการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา โดยนำงานวิจัยเหล่านี้มาสร้างเป็นโมเดลและนำไปสู่การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริง เพราะตนไม่ต้องการให้งานวิจัยเป็นเพียงการทำงาน เพื่อการเรียนในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกและนำไปอยู่บนหิ้งโดยที่ไม่การนำมาใช้งาน และ 4.นโยบายพิเศษ เช่น กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ธนาคารหน่วยกิต และการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ทั้งนี้กรอบงานดังกล่าวตนจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี เพื่อให้นโยบายการศึกษาเห็นอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้...

...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved