รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 10 เมษายน 2564 พบกับ วิชาชีววิทยา โดย อ.วาเลนไทน์ อินทิยศ
ข่าวการศึกษา

เล็งป้อนนักวิทย์สู่10อุตสาหกรรมเป้าหมาย


     คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาการ รมว.ศธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า ที่ประชุมได้หารือถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ก.ย.63 ได้อนุมัติหลักการให้ขยายฐานหน่วยงานปฏิบัติงานตอบแทนทุนด้วยการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. รวมถึงภาคเอกชน เนื่องจากปัจจุบันภาคเอกชนได้ลงทุนเพื่อการวิจัยมากขึ้นและมีตำแหน่งงานที่เหมาะสม  และคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายฐานหน่วยงานเอกชนที่มีหน่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. สามารถปฏิบัติงานตอบแทนทุนได้ในเบื้องต้น 46 แห่ง โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากทุนการพัฒนาและส่งเสริมผู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (พสวท.) เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชนเป็นกรณีนำร่องแล้ว เช่น บริษัท เอสบีซี อบาคัส จำกัด  สถาบันวิทยสิริเมธี  บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาฯ จะต้องรายงานความก้าวหน้าการทำวิจัยทุก 6 เดือน และในการประชุมครั้งนี้ได้มีมติให้เพิ่มหน่วยงานเอกชนอีก 1 แห่ง คือ บริษัทฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเซีย) รวมเป็น 47 แห่ง “การที่นักวิจัยที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ได้เข้าร่วมในหน่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในหน่วยงานเอกชนตามมีแผนพัฒนาร่วมกันนับว่าเป็นการขยายฐานการวิจัยเพื่อตอบสนองการพัฒนาพัฒนาประเทศได้ตรงจุด รวมทั้งทำให้นักวิจัยได้รับการสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรที่เหมาะสม ทันสมัยจากภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดขวัญกำลังใจที่จะสร้างงานวิจัยตอบแทนประเทศ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการให้ทุน พสวท. คือ ต้องการสร้างนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ศักยภาพสูงมาร่วมพัฒนาประเทศ” รมช.ศธ.กล่าว คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติให้ปรับเพิ่มสาขาวิชาที่สามารถเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรีสู่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เพื่อตอบโจทย์กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ภายใต้แนวคิดที่ว่าประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต โดยจากเดิมการรับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี สามารถเลือกศึกษาได้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 6 สาขาวิชา (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา และพฤกษศาสตร์)  จึงได้ปรับเพิ่มให้สามารถเลือกศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ โดยให้พิจารณาสัดส่วนระหว่างวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์กับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ อีก 42 หลักสูตร  เช่น จุลชีววิทยา เคมีบูรณาการ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี  วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์... ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved