รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 23 ตุลาคม 2564 พบกับ วิชาภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์
ข่าวการศึกษา

สอศ.กำหนดเข้มนักศึกษาฝึกงานสถานประกอบการ


     ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอน ทั้งยังมีเวลาดูแลนักเรียน และนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ สอศ. จึงได้วางแผนจัดทำแนวทางลดภาระครู นักเรียน และนักศึกษา ในการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ Online, Onsite และผสมสาน ส่วนในพื้นที่สีแดง จำเป็นต้องเรียน Online ตลอดภาคเรียนนี้ ทำให้ต้องปรับการเรียนในภาคเรียนนี้เป็นการเรียนวิชาทฤษฎี หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้นแล้ว ในภาคเรียนต่อไปจะเรียนวิชาปฏิบัติ ส่วนการวัดประเมินผลเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จะขยายเวลาจากการวัดประเมินผลใน 1 ภาคเรียนการศึกษา เป็น 1 ปีการศึกษา เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ในการเรียนการสอนแบบทวิภาคี หรือฝึกงานที่สถานประกอบการ จะต้องบูรณาการร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ 1.สถานประกอบการจะต้องมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2.ผู้ปกครองจะต้องยินยอมให้บุตร หลาน ฝึกงานในสถานประกอบการ และ 3.นักเรียน นักศึกษา พร้อมใจในการฝึกงานที่สถานประกอบการ หากไม่เป็นไปตามทั้ง 3 ข้อ สอศ. จะจัดสถานที่จำลองในการฝึกงาน ซึ่งเด็กทุกคนต้องได้เรียน และมีคุณภาพ สำหรับการลดภาระของผู้ปกครอง สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ตามแนวทางของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองในช่วงวิกฤติโควิด-19 ในขณะนี้.... ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved