รายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 23 ตุลาคม 2564 พบกับ วิชาภาษาอังกฤษ โดย ผศ.ดร.พนิตนาฎ ชูฤกษ์
ข่าวการศึกษา

กศน.เจ๋งพัฒนาหลักสูตรอาชีพครบรสตอบโจทย์คนว่างงาน


     นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวว่า ตามที่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาและภารกิจเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กศน. ดำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ Re-Skill และ Up-Skill ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 โดย กศน.ได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ Re-Skill และ Up-Skill ใน 5 กลุ่มอาชีพขึ้น ได้แก่ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร เพื่อให้สถานศึกษาหรือผู้จัดกิจกรรมนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายดังกล่าว เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้ผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ เพื่อใช้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรต่าง ๆ อีกจำนวน 24 ตอน ในชื่อรายการ “ต่อยอดอาชีพ” และพัฒนาระบบหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ Quick-Win โดยดำเนินการออกแบบและพัฒนา platform ในรูปแบบ On Pc และ On mobile application เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ได้ตามลิงก์ http://pattana.nfe.go.th/quick-win และรูปแบบ Mobile application “ต่อยอดอาชีพ” ในระบบ Android ผ่าน google play store ซึ่งสามารถรองรับโทรศัพท์ในระบบ android Version 5.1–version ปัจจุบัน ด้านนางเอื้อมพร  สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กพ.) กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรทั้ง 10 หลักสูตร เราได้วางแผนและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนและประชาชนที่สนใจสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนา สร้างอาชีพต่อไปได้ตามความสนใจใน 5 กลุ่มอาชีพ และเพื่อให้สถานศึกษาหรือผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายดังกล่าว... ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved