ข่าวการศึกษา

มอบการบ้านองค์กรหลักศธ.คิดแผนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต


     น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565-2569 ซึ่งประกอบไปด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น เพื่อร่วมกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มเด็กปฐมวัย โดยร่วมกันผลักดัน ในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้า หมายในระดับพื้นที่ ที่เชื่อมโยงสอดรับแนวนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตนจะหารือกับผู้บริหารองค์กรหลักศธ.ทั้งหมด และมอบหมายให้ไปทำการบ้านในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้แนวทางการทำงานมีการตกผลึกว่าในแต่ละหน่วยงานจะดำเนินการได้อย่างไรบ้าง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการขับเคลื่อนงานที่จับต้องได้ตามข้อสั่งการของรัฐบาล ซึ่งเบื้องต้นตนคิดว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อาจจะเป็นหน่วยงานหลัก เพราะจะต้องมาดูในเรื่องการพัฒนาคนที่เริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัย ส่วนผู้สูงอายุจะให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้ามาทำโครงการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved