ข่าวการศึกษา

สพฐ.ปลุกนักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างพื้นที่รร.สีเขียว


     ดร.เกศทิพย์ ศูภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้เปิดโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม “Green School Green Community” กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่งทั่วประเทศ โดยโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม “Green School Green Community” กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโครงการจิตอาสาที่กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ได้ร่วมกันดำเนินการ ตามอุดมการณ์และเป้าหมายการพัฒนานักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ มีจิตมุ่งที่จะทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการตอบแทนบ้านเมืองตามความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างของการสร้างคุณลักษณะของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ผ่านกิจกรรมตามอุดมการณ์ที่เข้มแข็งของโรงเรียน รองเลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพมหานคร ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้จังหวัดสตูล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ อำเภอชะอำ สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง สวนป่าโคกโจด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนตําบลคลองตําหรุ จังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี เป็นต้น . นอกจากนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าป่าไม้ เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนและชุมชน รวมถึงการสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศให้กับนักเรียนและชุมชนต่อไปในอนาคตอย่างดียิ่ง โดยส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของต้นไม้ที่จะเกิดประโยชน์ต่อสรรพสิ่งทั้งโลก นักเรียนจะได้เรียนรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสังคม สร้างความหวงแหนในธรรมชาติและการช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและของประเทศชาติต่อไป . “โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญของ สพฐ. ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั่วประเทศ ทำให้สามารถปลูกต้นไม้ได้จำนวนกว่า 5,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 215 ไร่ ทั่วประเทศ นับว่าเป็นโครงการที่สร้างเจตคติที่ดีในด้านการมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมผ่านอุดมการณ์ของโรงเรียน เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั้งประเทศที่จะร่วมกันสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว ...เดลินิวส์

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved